Nieuwigheden voor het nieuwe jaar 2020 -2021

Bijdrageregeling  minder scherpe maximumfactuur

Indexaanpassing: maximumbedrag extra-muros bedraagt dit schooljaar € 445,00

 

5-jarige kleuters/schooltoelage/redelijke aanpassingen 

De leerplicht wordt verlaagd van 6 naar 5 jaar. De oudste kleuters hebben dus schoolplicht! Voor de 5-jarigen in het kleuteronderwijs wordt er een leerplicht ingevoerd van 290 halve dagen. Afwezigheden die door de directeur als aanvaardbaar geacht worden, mogen daarbij meegerekend worden.

Kleuters moeten namelijk voldoende dagen aanwezig zijn in de eerste en tweede kleuterklas om recht te hebben op de kleutertoeslag. Op https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen vind je meer informatie terug.

Een school verplicht is om redelijke aanpassingen (waaronder differentiërende, remediërende, compenserende en dispenserende maatregelen) te nemen voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Ouders zich niet kunnen verzetten tegen het voorzien van redelijke aanpassingen.

Decreet inschrijvingsrecht

De maximumcapaciteit van onze vestigingsplaatsen is als volgt bepaald:

Het Nederwijsje: maximum 70 kleuters en maximum 90 leerlingen lagere school
Kleuterschool Het Opwermerke: maximum 50 kleuters
Lagere school Het Opwermerke: maximum 12 leerlingen per leerjaar